Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

De Aloude en Mystieke Orde van het Rozekruis

Indien u de meeste vragen op de voorgaande bladzijde met ‘ja’ hebt beantwoord, en indien u zich in harmonie voelt met de ideeën die wij u tot nu toe ter overweging hebben voorgelegd, dan bent u mystiek ingesteld in de meest verheven betekenis van het woord. Misschien bent u gereed om verder te gaan in uw queeste naar kennis en wijsheid. Weliswaar kunt u dit zelf doen, alleen, maar het is gemakkelijker en sneller om methodisch te werk te gaan.

Een ieder die de zin van het leven beter wil leren begrijpen nodigen wij uit zich aan te sluiten bij de Aloude en Mystieke Orde van het Rozekruis om in alle vrijheid het onderricht te volgen dat deze Orde aanbiedt. De A.M.O.R.C., die in de meeste naslagwerken omschreven wordt als een niet-godsdienstige, niet-sektarische en apolitieke filosofische beweging, is een van de oudste en meest serieuze denkscholen in het Westen.

In het algemeen gesproken betekent Rozekruiser zijn: een spirituele queeste volgen

Deel uitmaken van de A.M.O.R.C. geeft een behoefte weer om de diepere zin van het leven beter te leren begrijpen en is eigenlijk een queeste. Deze queeste berust echter niet op het

geloof in God, in de betekenis die de kerken daar in het algemeen aan geven. Ze is veeleer gebaseerd op het bestuderen van de goddelijke wetten zoals deze in het universum, de natuur en de mens tot uitdrukking komen. De Rozekruisersqueeste is dus spiritueel maar niet godsdienstig in de beperkte zin van het woord, temeer daar ze beslist niet dogmatisch van aard is en zich op geen enkele specifieke geloofsleer baseert.

Werken aan de totstandkoming van een humanistischere wereld

De A.M.O.R.C. is niet uitsluitend een spirituele beweging die zich alleen met de geestelijke dimensie van het leven bezighoudt. Ze is ook diep humanistisch, met andere woorden, ze verbreidt een filosofie die gericht is op het geluk van alle mensen, zonder onderscheid. Daarom wordt van de leden verwacht dat zij zich niet gedragen als individuen met een bepaalde nationaliteit, maar als wereldburgers. Volgens deze visie bestaat het Rozekruisershumanisme erin dat men de gehele mensheid als één familie van zielen beschouwt.

Traditioneel en onpersoonlijk mystiek onderricht bestuderen

Iedere Rozekruiser bestudeert leringen die met recht ‘mystiek’ genoemd kunnen worden, want ze hebben betrekking op de mysteries van het leven. Ze zijn bovendien traditioneel, in zoverre dat ze teruggaan tot de vroegste oudheid en dat ze hun bron in de oertraditie hebben. Ten slotte zijn de leringen onpersoonlijk, in die zin dat ze niet het werk van een goeroe of meester zijn, maar de vrucht van een kennis die door de eeuwen heen gezamenlijk in stand gehouden is en van de ene mysterieschool naar de andere is doorgegeven.

Profiteren van een inwijdende vorming die zowel mondeling als schriftelijk is

Het inwijdende aspect van de Rozekruisersleringen maakt deze zo waardevol en bijzonder. Anders gezegd, ze worden geleidelijk, van graad tot graad, overgedragen zodat ieder lid de leringen innerlijk kan verwerken en de verworven kennis wezenlijk tot zijn ziel kan laten doordringen. De kennisoverdracht vindt overigens schriftelijk plaats, in de vorm van monografieën die de leden alleen thuis bestuderen. Voor wie dat wil, is er ook een mondeling overdracht in de vorm van gezamenlijk werk in de plaatselijke afdelingen.

Een theoretische en praktische filosofie volgen

De A.M.O.R.C. is ontegenzeglijk een filosofische beweging, in die zin dat ze ‘liefde voor de wijsheid’ beoefent, de letterlijke vertaling van het woord ‘filosofie’. Maar specifiek voor de Rozekruisersfilosofie is dat ze zich niet beperkt tot het overdragen van een zuiver theoretisch onderricht. Op grond van het principe dat het doel van de mens is zijn leven te leren beheersen om het zo goed mogelijk met zijn verwachtingen in overeenstemming te brengen, is het onderricht ook uitermate praktisch van aard. Het adagium ‘met het hoofd in de wolken en beide benen stevig op de grond’ is dan ook volmaakt van toepassing op Rozekruisers.

Werken aan innerlijke zelfverwezenlijking en persoonlijke ontwikkeling

De Rozekruisersleringen zijn niet bedoeld om de geest te verrijken door middel van een zuiver intellectueel weten; ze zouden in dat geval geen enkele praktische waarde hebben. Ze hebben veeleer tot doel de vermogens en eigenschappen van de ziel te doen ontwaken, want dat ontwaken vormt de basis van de innerlijke verwezenlijking. Tegelijkertijd zijn ze gericht op de persoonlijke groei van ieder lid, in zoverre dat ze het mogelijk maken geleidelijk de talenten, gaven en bekwaamheden waarover ieder mens latent beschikt, te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen.

Deel uitmaken van een mondiale en kosmopolitische broederschap.

De A.M.O.R.C. is over de gehele wereld verbreid en onderverdeeld in een aantal Grootloges, die elk een taalgebied omvatten (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Japans, enz.) Ze is dus een wereldwijde beweging. Bovendien telt ze onder haar leden mannen en vrouwen van velerlei nationaliteiten, sociale klassen en religies. In dit opzicht omvat ze alle culturen en vormt ze een broederschap die zowel mondiaal als kosmopolitisch is, en representatief is voor de gehele mensheid.

Dit alles kenmerkt de leden van de A.M.O.R.C. overal ter wereld, maar natuurlijk begrijpt en beleeft iedereen de leer van het Rozekruis op zijn eigen wijze.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld