Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Handvest

Traditie, ethiek, humanisme


Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, ook op godsdienstig gebied, mits deze niet in strijd is met de openbare orde, zoals die is vastgesteld bij de wet.


naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens


Frankrijk is een ondeelbare, democratische en sociale Republiek. Gelijkheid voor de wet is verzekerd voor alle burgers, zonder onderscheid naar herkomst, ras of godsdienst. In Frankrijk wordt elk geloof gerespecteerd.


Grondwet van de Franse Republiek, artikel 1

 

De Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis verklaart:

De groei en de verscheidenheid van het verschijnsel sektarisme hebben de grootst mogelijke verwarring gezaaid in de geest van onze medeburgers, en hebben tevens geleid tot onbegrip en verdraaiing van feiten door bepaalde media en zelfs door de overheid. Deze verwarring - die overigens begrijpelijk is - neigt ertoe groepen die publiek of individueel werkelijk gevaarlijk zijn, op één lijn te stellen met traditionele en humanistische organisaties die de wet respecteren. Bij gebrek aan een juridische definitie van sekten, leiden dergelijke misstanden heden ten dage tot misleidende en discriminerende kwalificaties. Hierdoor worden de fundamentele beginselen van de democratie en de Republiek aangetast. Als de Staat garant staat voor de veiligheid en de collectieve waarden, dan staat hij ook garant voor de belangrijkste vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Deze zijn niet deelbaar en hierop mogen geen uitzonderingen worden gemaakt.

De A.M.O.R.C. veroordeelt zonder terughoudendheid en ondubbelzinnig, handelwijzen die in strijd zijn met de menselijke waardigheid en met de onaantastbaarheid van personen en van hun bezit. Verder komt de A.M.O.R.C. in opstand tegen het te grabbel gooien van filosofische of traditionele waarden door bedriegers, die deze waarden in diskrediet brengen in de publieke opinie en in de ogen van het openbaar gezag. Dat is de reden waarom de A.M.O.R.C. in dit Handvest de ethische principes die de Orde altijd eigen zijn geweest, opnieuw bevestigt.

 1. De Orde is wettig gegrondvest en tot vereniging verklaard, en aanvaardt dat zij aan de publieke overheid rekenschap moet afleggen van haar activiteiten.
 2. Zij oefent haar activiteiten als vereniging op vredelievende wijze uit in de denkwereld die haar eigen is, en ontzegt zich daarbij elke manifestatie die de openbare orde of het staatsgezag kan schaden.
 3. Zij legt haar leden nooit een dogma of een eenduidige gedachte op en respecteert de vele verschillende denkwijzen van godsdienst en filosofie.
 4. Zij onthoudt zich van elke activiteit of discussie van politieke aard en laat haar leden op dat gebied vrij.
 5. Zij gebruikt geen enkele methode om te overreden of te beïnvloeden die de vrije wil of de eigen wil van het individu kan aantasten.
 6. Zij biedt haar leden nooit de gedachten of het werk van welk van haar leiders dan ook, als enige uitdrukking van de waarheid aan.
 7. Zij laat elk van haar leden volslagen vrij de organisatie te verlaten wanneer hij dat wenst, zonder dat het lid daarbij op de een of andere manier wordt lastiggevallen.
 8. Zij verzet zich tegen elke vorm van apartheid op raciale of etnische gronden.
 9. Zij veroordeelt formeel het overhalen van kinderen tot toetreding tot de Orde, evenals elke vorm van inbreuk op de school- en leerwetten.
 10. Zij speculeert niet over de dreiging van op handen zijnde apocalyptische tragedies (het einde van de wereld, een atoomoorlog, een natuurramp et cetera), noch houdt zij zich bezig met extraplanetaire contacten.
 11. Zij verzet zich tegen elke rechtvaardiging van kwaad, keurt zelfmoord af en veroordeelt alle vormen van geweld, zowel individueel als collectief.
 12. Zij legt haar leden niet een bepaalde levenswijze op, noch op het gebied van voeding noch op ander gebied, en mengt zich niet in hun seksuele leven.
 13. Zij zet haar leden er niet toe aan, te breken met hun familie of hun maatschappelijke omgeving.
 14. Zij respecteert de wetenschap en de geneeskunde en raadt haar leden nooit af daarvan gebruik te maken.
 15. Zij legt haar leden nooit op, ten gunste van wie dan ook afstand te doen van hun goederen of inkomsten, en verbiedt elke persoonlijke overdracht van goederen of inkomsten van haar leden aan leiders van de organisatie.
 16. Zij regelt haar boekhouding volgens de bestaande wetgeving en laat haar rekeningen controleren door een registeraccountant die buiten de organisatie staat.
 17. Het is niet haar bedoeling winst te maken; zij vraagt haar leden slechts een contributie, zoals dat bij elke vereniging gebeurt.
 18. Zij sluit elk lid uit dat door een rechtbank veroordeeld is voor feiten die indruisen tegen de eerlijkheid en de goede zeden.
 19. Als erfgenaam van de Rozekruisers uit het verleden, werkt zij alleen met het doel haar traditionele leringen door te geven en haar humanistische idealen te laten voortbestaan.

Omonville, 9 augustus 1999.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld