Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Verklaring van de Plichten van de mens

De Rozekruisersverklaring

Wij zijn eraan gewend geraakt, te denken in termen van 'rechten'. Wij hebben het over 'het recht', de 'rechtsstaat', et cetera. Dat wij als mensen ook plichten hebben, raakt dan wel eens ondergesneeuwd. A.M.O.R.C. heeft een Verklaring opgesteld die op die plichten ingaat.

Voorwoord

Vanaf het moment dat de mensen zich bewust werden van de noodzaak in een georganiseerde samenleving te leven, hebben zij verschillende regeringsvormen in het leven geroepen teneinde het functioneren van die samenleving te waarborgen. Heden blijkt dat de belangen en verlangens van de enkeling in het bijzonder – en van de volkeren in het algemeen – het best vertolkt worden door de democratie. Hoewel dit systeem onvolmaakt is en talrijke zwakheden heeft, waarborgen democratische samenlevingen immers het best de rechten van de mens, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Maar al is respect voor de rechten van iedereen de basis van elke democratie, elke democratie die het respect voor de bijbehorende plichten niet aanmoedigt, draagt de kiemen van verval in zich en bevordert het ontstaan van een dictatuur. Zoals de geschiedenis heeft aangetoond, hangt het goed functioneren van een samenleving af van een juist evenwicht tussen de rechten en plichten van ieder mens. Wanneer dit evenwicht verbroken wordt, of dit nu op het niveau van de bestuurders of van de burgers is, nemen de meest extreme vormen van totalitarisme de overhand en storten zij de betrokken naties in chaos en barbarij.

Bij de dageraad van de 21e eeuw stellen wij vast dat in tal van landen waar de democratie reeds lang een verworvenheid is, de rechten van de burgers de overhand hebben op de plichten die zij als mens hebben, zodat het evenwicht tussen beide zo niet verbroken, dan toch op z’n minst zeer bedreigd wordt. Daar wij vrezen dat dit gebrek aan evenwicht toeneemt en in deze landen tot een teruggang van het mens-zijn zal leiden, leggen wij deze ‘Verklaring van de plichten van de mens’ voor aan al degenen die onze ongerustheid delen.

Verklaring

Artikel 1: Ieder mens heeft de plicht om onbevooroordeeld de rechten van de mens, zoals deze in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn vastgelegd, te respecteren.

Artikel 2: Ieder mens heeft de plicht zichzelf te respecteren en zijn lichaam of geweten niet te verlagen door gedrag of praktijken die zijn waardigheid of integriteit aantasten.

Artikel 3: Ieder mens heeft de plicht anderen te respecteren, zonder onderscheid naar ras, sekse, religie, sociale klasse, gemeenschap of enig ander ogenschijnlijk verschil.

Artikel 4: Ieder mens heeft de plicht de wetten van het land waar hij woont te respecteren, met dien verstande dat deze wetten respect voor zijn meest legitieme rechten als grondslag moeten hebben.

Artikel 5: Ieder mens heeft de plicht de religieuze overtuigingen en politieke opvattingen van een ander te respecteren zolang deze noch de mens noch de samenleving aantasten.

Artikel 6: Ieder mens heeft de plicht in gedachte, woord en daad welwillend te zijn teneinde een handhaver van sociale vrede en een voorbeeld voor anderen te kunnen zijn.

Artikel 7: Ieder mens heeft de plicht te werken indien hij daartoe de leeftijd heeft en zijn gezondheid het toelaat, of dat nu is om in zijn eigen behoeften of in die van zijn gezin te voorzien, om nuttig voor de samenleving te zijn, om zich op het persoonlijke vlak te ontplooien of, heel eenvoudig, om niet in ledigheid te vervallen.

Artikel 8: Ieder mens die verantwoordelijk is voor het opvoeden van een kind, heeft de plicht hem moed, verdraagzaamheid, geweldloosheid, grootmoedigheid, en in het algemeen, die deugden bij te brengen die hem tot een achtenswaardige en verantwoordelijke volwassene zullen maken.

Artikel 9: Ieder mens heeft de plicht al wie in gevaar is te hulp te komen, hetzij door rechtstreeks in te grijpen, hetzij door ervoor te zorgen dat de daartoe geschikte en bevoegde personen hulp bieden.

Artikel 10: Ieder mens heeft de plicht de totale mensheid als zijn familie te beschouwen en zich onder elke omstandigheid en op elke plaats als een wereldburger te gedragen, waarmee hij humanisme tot de grondslag van zijn gedrag en filosofie maakt.

Artikel 11: Ieder mens heeft de plicht de bezittingen van anderen te respecteren, of dat nu privé of openbare bezittingen zijn, individuele of collectieve.

Artikel 12: Ieder mens heeft de plicht het menselijk leven te respecteren en het als het kostbaarste goed ter wereld te beschouwen.

Artikel 13: Ieder mens heeft de plicht de natuur te respecteren en haar te behoeden, opdat de huidige en toekomstige generaties er op alle niveaus van kunnen genieten en haar als een universeel erfdeel kunnen beschouwen.

Artikel 14: Ieder mens heeft de plicht de dieren te respecteren en ze waarlijk niet alleen als levende wezens te beschouwen, maar ook als schepselen met bewustzijn en gevoel.

 

Nawoord

Indien alle mensen zich van deze fundamentele plichten zouden kwijten, zouden er nog weinig rechten opgeëist hoeven worden, want dan zou iedereen het respect genieten dat hem toekomt en gelukkig in de maatschappij kunnen leven. Daarom moet elke democratie niet slechts de ‘staat van rechten’ bevorderen, want in dat geval kan het evenwicht waarover in het voorwoord werd gesproken, niet worden gehandhaafd. Het is ook absoluut noodzakelijk dat ze de ‘staat van plichten’ voorstaat, opdat iedere burger in zijn gedrag het beste dat de mens in zich heeft, tot uitdrukking brengt. Pas als de beschaving op deze twee pijlers rust, zal ze haar status van mensheid volledig kunnen waarmaken.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld